Plan Molenstroom
Recht doen aan betekenis van het verleden met perspectief voor een duurzame toekomst...

In Sint-Oedenrode stroomde tot de beginjaren vijftig van de vorige eeuw de Molenstroom. Dit stroompje voedde de watermolen de Borchmolen. Het beekje liep van het Sluisplein door de Passtraat naar de Molenwiel om bij de Coeveringslaan weer terug te komen in de Dommel. Door het verdwijnen van de stroom heeft de Molenwiel zijn betekenis verloren. Het plan is opgevat om de Molenstroom daar waar kan, weer terug te brengen in het dorpsbeeld daarbij klimaat en omgevingskwaliteit dienende.

Aanleiding
Als in 2022 de supermarkt Albert Heijn in Sint-Oedenrode verplaatst gaat worden van de Markt naar het terrein achter slijterij De Leijer aan de Borchmolendijk zal het gebied een geheel andere inrichting krijgen. Dit is een unieke kans om de Molenstroom weer terug te brengen in het straatbeeld. Direct aan de oorspronkelijke aanvoer-bypass Passtraat, ligt de Molenwiel, relict van een bijzonder Molencomplex De Borchmolen met ooit 2 watermolens.
Momenteel is het aanliggende complex planontwikkeling “Verplaatsing Albert Heijn” in procedure.

Motivatie:
Het primaire doel is betere beheersing van het oppervlaktewater in het centrum van Sint-Oedenrode, door onder andere gebruik te maken van het historische tracé van de Molenstroom, gebruikmakend van koppelkansen reconstructie Markt en verplaatsing AH.

Secundaire doel:
* Verbetering biodiversiteit en waterkwaliteit
* Verbetering “entree” naar de Markt
* Vergroten toeristische attractie: erfgoed
* Sociaal maatschappelijk aspect: kijk op erfgoed door te begrijpen welke betekenis de omgeving heeft. De verhalen van de Borchmolen, Molenwiel en Molenstroom.
* Historisch karakter geeft kwaliteit aan leefomgeving
* Verbinding en verdieping met “project Droge Voeten” en “plan Dotterbloem”
* Draagvlak voor maatschappelijk en ecologisch belang van water in leefomgeving
* Klimaatadaptatie en leefbare omgeving: organisatie van waterbeheersing

Het plan bestaat uit de volgende deelprojecten:
1 Sluiswiel, 2 Rouwcentrum Kapittelhof, 3 nieuwbouw Passtraat, 4 oversteek Borchmolendijk,
5 Molenwiel, 6 Coeveringslaan en 7 Zuivelfabriek.